Protokoll, årsmöte 2012

Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Hembygdsgården 2012-04-17

§1

Föreningens ordförande Lars-Eric Arvidsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Kallelsen till årsmötet godkändes, då den skett stadgeenligt

§3

Den föreliggande föredragningslistan godkändes I befintligt skick.

§4

Lars-Eric Arvidsson valdes att leda förhandlingarna.

§5

Till sekreterare för mötet valdes Bertil Johansson.

§6

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anna Bradford och Joakim Wiklund..

§7

Styrelseberättelsen upplästes och godkändes.

§8

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

för det gångna verksamhetsåret.

§9

Inga ärenden eller motioner har inkommit.

§10

Då det ej uttaxerats medlemsavgift har föreningen inga förslag för det kommande årets

verksamhet.

§11

Omkostnadsbidraget beslutades till 3200:- som styrelsen fördelar inom sig.

§12

Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars-Eric Arvidsson.

§13

Till styrelseledamöter omvaldes Bertil Johansson och Sven Gunnar Carlsson,

Alvar Gustavsson nyvaldes samt kvarstående är Pentti Halonen.

§14

Kenneth Nilsson nyvaldes till styrelsesuppleant. Kvarstående Alvar Andersson

och Curt Sperlingsson.

§15

Till ordinarie revisor omvaldes Karl-Erik Eriksson, Kvarstående Bertil Andersson.

§16

Bo Björnänger omvaldes och Anders Rånge kvarstod som revisorsuppleanter.

§17

Valberedningen omvaldes och består av Sverker Andersson, sammankallande, och Alvar Andersson.

§18

Under övriga frågor kom frågan upp om förbudet mot blomsterlådor som styrelsen

beslutade i maj månad 2011. Företrädare från gator som haft sådana farthinder ville

ha en omprövning. Därför beslutades att vägföreningen skulle kalla till ett extramöte

den 7/5, som senare ändrades till den 8/5. Mötet som endast skall uppta fråga om

farthinder (blomsterlådor) äger rum i ”ladan” vid hembygdsgården kl.19,00 den 8/5.

Annonserig skall ske i HP och i Igullbrandstorp.se samt på Tempo.

Joakim Wiklund tog upp frågan om höga häckar och staket i korsningar samt uthängande

växtlighet över trottoaren. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta kommunen angående

flygblad som kan skickas ut till fastighetsägarna.

§19

Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

.

Gullbrandstorp 2012-04-17

……………………………………………….

Bertil Johansson

Sekreterare

Justeras:

…………………………………………………………………………………………………..

Lars-Eric Arvidsson Anna Bradford

…………………………………………………….

Joakim Wiklund

( << Åter till Gullbrandstorps vägförenings Info-sida )

Annonser