Protokoll, extra medlemsmöte 2012

Protokoll fört vid extra medlemsmöte för Gullbrandstorps vägförening 2012-05-08

§ 1

Ordf. L-E Arvidsson öppnade mötet och hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna. Vidare

informerades om vägföreningens verksamhet och anledningen till detta möte som endast

upptar en fråga, den om blomsterlådor skall tillåtas..

§ 2

Kallelseförfarandet godkändes.

§ 3

Föreslagen dagordning godkändes

§4

Till mötesordföranden valdes Anders Rånge.

§5

Till sekreterareför mötet valdes Bertil Johansson.

§6

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Alvar Gustavsson och Joakim Wiklund.

§7

Vägföreningens ordförande redogjorde för styrelsen inställning till blomsterlådor, därefter

framfördes många inlägg i frågan från lådförespråkare och andra. Det föreslogs att vi borde

kontakta polisen för att få fartkontroller här, vilket skall undersökas. När argumentationen var

avslutad företogs omröstning i form av handuppräckning. Av denna framgick att blomlåde-

förespråkarna vann med stor majoritet. Beslutet blir därmed att vägförenigen skall tillåta

blomsterlådor.

§8

Ordföranden tackade för visat intresset och avslutade extramötet.

Vid protokollet

………………………………………

Bertil Johansson

Justeras:

……………………………………………………………………………………………

Alvar Gustavsson Joakim Wiklund

( << Åter till Gullbrandstorps vägförenings Info-sida )

Annonser